sida

Bra bostad åt alla

Ett bra och tryggt boende till en rimlig kostnad är en grundläggande förutsättning för ett gott liv. Därför är brist på bostäder till en rimlig kostnad ett allvarligt hot mot detta. Många upplever också bostadsbristen som ett hot på riktigt; var femte ung vuxen är idag orolig för att de inte ska få ett eget boende. På Gotland är kötiderna långa, ca 10 år, för att få en hyreslägenhet i Gotlandshem.

Både bostadsbristen och de alltför höga kostnaderna är ett resultat av avregleringen och nedmonteringen av bostadspolitiken. När marknadskrafterna fått ett större utrymme har byggandet i allt högre grad inriktats på köpstarka grupper och många aktörer på bostadsmarknaden har också haft ett intresse att hålla nere byggandet för att kunna pressa upp priserna.

Det måste byggas fler bostäder, särskilt hyresrätter. Det behövs ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga hyror och med låg energiförbrukning och bästa möjliga miljöhänsyn.

Bostadsbyggandet i hela landet och på Gotland har i alltför stor utsträckning kunnat styras av bygg- och bostadsföretagen. Det har inneburit att byggandet blivit för dyrt och att alltför lite har byggts.
Nu måste Region Gotland ta ett starkare grepp över bostadsbyggandet för att fler och billigare bostäder ska byggas. Det kräver mer aktivitet från regionens eget bostadsbolag, Gotlandshem, men det behövs också en mer kraftfull markpolitik där det skall finnas ett kommunalt markinnehav som klarar behovet av bostadsbyggandet.

Förutsättningen för att alla ska få en bostad är att tillgången på hyresrätter ökar. Vi är därför motståndare till utförsäljningar av Gotlandshems lägenheter.
Det är stor efterfrågan på bostäder i Visby men det är också viktigt att byggande sker så att det finns moderna lägenheter på fler serviceorter.
Vi kräver därför att Gotlandshem tar ansvar och bygger i Hemse, Klintehamn, Slite och Roma. Det är också viktigt att de äldre som vill ges möjlighet att bo kvar på landsbygden.

Den strandnära bebyggelse som tillåts får inte störa naturvärdena eller allmänhetens tillgång till stränderna.
Vänsterpartiet på Gotland kommer arbeta för att:

Allas rätt till en bostad tillgodoses och att det på sikt införs en garanti om rätt till bostad inom 3 månader.
Vi vill få bort 9 månaders kontrakt för studerande och ungdomar för att skapa trygghet i boendet och underlätta för att vara kvar efter avslutad utbildning.

Skapa goda boendemiljöer. Att bygga handlar inte enbart om att ordna bostäder, det handlar också om att skapa goda boendemiljöer för människor i alla åldrar med olika sorters bostäder, med lekplatser och grönområden.
Det måste vara grunden för all bostadsplanering.

Kopiera länk