Bostad – en social rättighet

Ett bra och tryggt boende till en rimlig kostnad är en grundläggande förutsättning för ett bra liv. Därför är brist på bostäder eller alltför dyra bostäder ett allvarligt hot mot ett samhälle där alla har möjligheten till ett bra liv. Många upplever också detta hot på riktigt; var femte ung vuxen är idag orolig för att de inte ska få ett eget boende.
Både bostadsbristen och de alltför höga kostnaderna är ett resultat av avregleringen och nedmonteringen av bostadspoltiken. När marknadskrafterna fått ett större utrymme har byggandet i allt högre grad inriktats på köpstarka grupper och många aktörer på bostadsmarknaden har också haft ett intresse att hålla nere byggandet för att kunna pressa upp priserna.
Det måste byggas fler bostäder, särskilt hyresrätter. Det behövs ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga hyror och med låg energiförbrukning och bästa möjliga miljöhänsyn.

Bostadsbyggandet i hela landet och på Gotland har i alltför utsträckning kunnat styras av bygg- och bostadsföretagen. Det har inneburit att byggandet blivit för dyrt och att alltför lite har byggts. Nu måste Region Gotland ta ett starkare grepp över bostadsbyggandet för att fler och billigare bostäder ska byggas. Det kräver mer aktivitet från regionens eget bostadsbolag, Gotlandshem, men det behövs också en mer kraftfull markpolitik.
Det är stor efterfrågan på bostäder i Visby men det är viktigt att Gotlandshem byggande sker så att det finns moderna lägenheter på fler serviceorter.
Vänsterpartiet skall verka för att allas rätt till en bostad tillgodoses och att därmed behovet av härbärget Birkagården försvinner.
Att bygga handlar inte enbart om att ordna bostäder, det handlar också om att skapa goda boendemiljöer för människor i alla åldrar. Det måste vara grunden för all bostadsplanering.