Barn och utbildning

Förskola och skola har en avgörande roll i att skapa goda villkor för barn och unga. Att fullfölja skolan ger bättre möjligheter till både jobb och god hälsa i vuxen ålder. En väl fungerande barnomsorg är också en förutsättning för jämställdhet mellan kvinnor och män.
Vänsterpartiet arbetar för en likvärdig skola med hög kvalité, från förskola och fritidshem till gymnasium och vuxenutbildning. En skola som klarar att möta alla barn och elever, och ger goda kunskaper och färdigheter åt alla. Vänsterpartiets mål är att alla ska fullfölja en gymnasieutbildning, att nå dit måste därför vara ett prioriterat utvecklingsområde för hela skolan. Ökade resurser behöver satsas för att bygga fler förskolor, skapa mindre barngrupper i förskolan och möjlighet att erbjuda stöd och stimulans utifrån elevernas skiftande förutsättningar För att skapa goda förutsättningar för alla elever, behövs en utvecklad samverkan mellan skolan och andra som arbetar med stöd till barn och unga.
Arbetet med utmärkelsen ”Jämställd skola”, för öns förskolor, fritidshem och grundskolor ska utökas.
Ö-läget och många landsbygdsboende ger speciella förutsättningar och utmaningar för att organisera skola på Gotland. Vi arbetar för att förskola och skola ska vara väl spritt och tillgängligt över hela ön, och för ett brett utbud av olika typer av gymnasieprogram med hög kvalité
För att gymnasieskolan på Gotland ska klara kraven på att utbilda ungdomar till bristyrken behöver skolan bli bättre på att ta tillvara olika branschers behov av utbildning. Därför behövs ett ökat samarbete mellan näringslivet och skolan. Det kan ske genom än högre kvalité på APL i gymnasiet men också med fler besök i skolan från näringslivet. Gymnasieskolan ska ha ansvar för att det finns program och inriktningar som möter den gotländska arbetsmarknadens behov. Skolan och näringslivet måste tillsammans också ta ökat ansvar för att det finns ett högt intresse att söka dessa program.
Ett gott liv för alla unga är mer än skola. Det behövs också satsningar för en meningsfull fritid. Regionen behöver driva och utveckla ungdomsgårdar, kulturskola, parker och idrottsanläggningar, och stödja öns rika föreningsliv.
Vänsterpartiet vill öka stödet till Fenix – Ungdomens hus, för att kunna permanenta och utveckla deras kulturella och normkritiska arbete.
Satsningen på sommarjobb för unga behöver utökas och erbjudas alla unga i gymnasieålder. (från årskurs 9 till och med gymnasiets årskurs 3).
Många barnfamiljers ekonomi är hårt pressad. Det är viktigt att barnens viktigaste behov alltid kan tillgodoses och därför bör bidragen till barnens glasögon öka så att inga barn behöver avstå från glasögon av ekonomiska skäl.