sida

Att klara miljöfrågorna är enda alternativet

Ekosystemtjänster är sådant som en stabil natur levererar till oss utan att vi knappt tänker på det. Vissa har vi större möjligheter att påverka lokalt på Gotland, till exempel landskapets vattenhållande förmåga medan andra, till exempel ett stabilt klimat, regleras globalt.

Trots att Gotland bara är en liten ö i världen behöver vi ta vårt ansvar och minska vårt brukande av ändliga naturresurser och våra utsläpp för att planetens temperatur inte ska öka till mycket skadliga nivåer för vårt samhälle. För tillfället lever vi som att vi hade ungefär 4,2 jordklot till vårt förfogande! Vår konsumtion sker alltså på någon annans bekostnad! Vi behöver minska vår konsumtion av varor, vårt bilåkande och flygande. Vi behöver se till att den biologiska mångfalden är fortsatt artrik så ekosystemen är så robusta som möjligt när klimatförändringarnas påverkan blir allt starkare.
Vårt sätt att leva här i Sverige har en negativ påverkan på många andra ställen i världen. Vi behöver ta större ansvar även för denna påverkan. Enligt scenarier för framtidens förändrade klimat kommer vi i Norden klara oss någorlunda bra. Närmare ekvatorn och i oftast redan fattiga länder kommer påverkan bli katastrofal. Det är en djup orättvisa att de som påverkat klimatförändringarna minst troligen är de som kommer drabbas hårdast av dem.

Vänsterpartiet vill att Region Gotland snarast gör en utsläppsbudget som konkretiserar vilka utsläppsminskningar vi behöver göra tills när, för att klara våra åtaganden enligt Parisavtalet. När den är gjord följer vi den!
Region Gotland ska fortsätta med att ställa höga krav på social och miljömässig hållbarhet i alla upphandlingar av varor och tjänster. Konsumtion ska bidra till god resurshushållning och gärna vara en del av lokala kretslopp.
Region Gotlands byggnader bör i så stor grad som möjligt utrustas med solceller. Gotland har bäst förutsättningar i landet för solenergi. Vi bör föregå med gott exempel för övriga Sverige och även uppmuntra alla företag på ön att göra det. Vid nybyggnation bör höga krav ställas på energi- och övrig resursförbrukning.
Vänsterpartiet kommer fortsätta att arbeta för att ökad andel ekologisk och vegetarisk mat inom Region Gotlands verksamheter. För oss är det viktigt att maten är nyttig, god och av bra kvalité och att den inte bidrar till ohållbart brukande av våra resurser.
Vänsterpartiet kommer fortsätta arbeta för att vår vattenförsörjning ska vara hållbar. Den beslutade dagvattenplanen ska genomföras och ändringar i befintliga bostadsområden göras där så är möjligt för att ta hand om vattnet lokalt och minska mängden skadliga ämnen som hamnar i vår natur och vårt hav. Likaså är det viktigt att vi fortsätter arbetet med att åtgärda enskilda avlopp, både för att minska halterna av näringsämnen som läcker ut i havet och för att förbättra kvalitén på vårt dricksvatten. Även för det kommunala dricksvattnet behöver vi fundera över hållbara lösningar, både vad gäller vattenbildningen och förbrukningen.

Östersjön är hårt ansatt av mänsklig påverkan. Förbättringsåtgärder har gjorts, till exempel vad gäller utsläpp av näringsämnen, och det ger resultat. Men vi har en lång väg kvar innan övergödningen och rubbningarna i ekosystemen kan läkas. Lokalt kan vi fortsätta minska vårt näringsläckage och utsläpp av farliga ämnen och mediciner från avlopp, reningsverk och jordbruk. Men de största förändringarna behöver vi göra gemensamt med övriga länder runt Östersjön. Vänsterpartiet arbetar för att minska övergödningen bland annat genom regelverk som uppmuntrar exempelvis kryssningsfartyg att tömma sina avloppstankar i hamn istället för på
internationellt vatten, att de tillåtna fiskekvoterna baseras på vad forskningen säger att ekosystemet tål och åtgärder för att minska spridningen av mikroplaster i havet.

Vänsterpartiet säger nej till utvinning av olja på eller runt Gotland.

Att åka kollektivt är bäst både för miljö och ekonomi. Se i avsnittet tidigare ”Service över hela ön” Pendling till jobb och skola via cykel ska underlättas genom att cykelbanor och cykelparkeringar tillåts ta större plats vid planering av vägar och bostadsområden i och runt alla våra tätorter. En bonus är att cykelturismen därmed också kommer gynnas.
Arbete hemifrån, alternativt från närmaste tätort ska möjliggöras för de medarbetare inom Region Gotland som inte är beroende av att vara på en speciell arbetsplats. Detta för att minska arbetspendlingen med onödigt resande och stärka landsbygdens attraktivitet för boende över hela ön. Förhoppningsvis kan detta även ske i samarbete med vissa statliga myndigheter.
De områden av Region Gotlands markinnehav som har högst natur- och friluftsvärden vill vi avsätta som naturreservat. Övriga skogar ska skötas genom skonsamt brukande så de bidrar till höga naturvärden och friluftsvärden. Ifall regionen äger mark som är lämplig för att återskapa våtmarker på ska detta göras för förbättrad vattenhållning på ön samt höjda naturvärden.
Vänsterpartiet är positiva till bildandet av nationalparken kring Bästeträsk. En mångfald av arter och naturmiljöer kommer att skyddas och nationalparken innebär stora möjligheter för naturturismen i närområdet och på övriga Gotland. Vi kommer vara måna om att bevaka att sjöns dricksvattenuttag kan fortsätta som tidigare.

Kopiera länk