VÅRD & OMSORG

SOLIDARITET – En skattefinansierad sjukvård för alla!

JÄMSTÄLLDHET – Höjd medvetenhet och aktivt genusarbete!

RÄTTVISA – Störst behov går först!

Vänsterpartiets vill ha en etisk och demokratiskt styrd vård utan vinstintressen av hög kvalitet. En vård som arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Alla människor ska, oavsett plånbokens storlek, garanteras en likvärdig och rättvis vård, solidariskt skattefinansierad.

Sjukvården måste få tillräckligt med resurser för att möta de medicinska behoven och de ökade kraven från patienterna. Alla vårdgivare ska omfattas av offentlighetsprincipen och meddelarfriheten. En demokratiskt styrd sjukvård måste innebära ett större personal- och patientinflytande och beslutsformer där lokala initiativ tas till vara.

Vänsterpartiet anser att tandvård självklart bör omfattas av samma högkostnadssystem som övrig vård.

Det förebyggande hälsoarbetet är av stor betydelse. Främst för den enskilde gotlänningens välbefinnande och liv men även på sikt för hela sjukvårdens ekonomi.
En väl fungerande friskvård minskar det kommande behovet av sjukvård.  Informations- och attitydförändrande arbete kring alkohol och tobak är viktigt men också hjälp till människor att bryta sitt nikotin- eller alkoholberoende.

Vård och långsiktigt stöd för människor att ta sig ur missbruk av narkotika, alkohol, spel, sex, mat eller vad det än må handla om, är en viktig del av hälso- och sjukvårdens uppgifter. Dessa sjukdomstillstånd drabbar i de allra flesta fall inte bara den som är sjuk utan även många i dennes närhet.

De som har de största behoven av hälso- och sjukvård ska ges företräde.

Rätten till bästa möjliga hälsa måste gälla alla, oberoende av kön, samhällsklass, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Det är också viktigt att hälso- och sjukvården utgår från genus och barnperspektiv och att personalen bjuds kompetensutveckling i detta.

Vänsterpartiet vill att personalen inom vård- och omsorg skall vara välavlönad och ha rätt till heltid och trygga anställningar.

Biståndsbedömningen skall vara rättssäker och utgå från den enskildes behov.

Självklart ska asylsökande och papperslösa erbjudas vård i Gotlands kommun.

Att alla människor har samma värde, är grunden i Vänsterpartiets humanistiska människosyn och utifrån den vill vi självklart forma även äldreomsorgen.

Alla människor, oavsett ålder ska ges möjlighet till ett aktivt deltagande i samhället.

Äldres erfarenheter ska tas tillvara på ett bättre sätt och åldersdiskriminering måste aktivt motverkas.

Vänsterpartiet vill ha en äldreomsorg som har till syfte att ta tillvara den enskildas egna resurser och förmågor. De äldre ska ha rätt att bo kvar hemma så länge de själva vill och ha inflytande över sina stödinsatser. När behovet av omsorg växer skall det finnas särskilt boende tillgängligt. Sammanboende par ska kunna fortsätta bo tillsammans även om det ökade behovet bara gäller den ena. Särskilt boende skall finnas väl spritt över hela Gotland.

Vi i Vänsterpartiet vill värna den välfärd våra pensionärer en gång byggt upp.

Den psykiatriska vården måste ses över och förstärkas. Framförallt behövs förbättringar för barn, ungdom och unga vuxna. Den nollvision beträffande självmord vi föreslagit och fått igenom, är ingenting som uppfyller sig själv. Vi vill att kommunen tar denna nollvision på allvar och sätter till resurser för att förverkliga den.

Gotlands kommun behöver forma och samordna stödinsatser och vårdbehov utifrån unga vuxna med funktionsnedsättningar. Vård och rehabiliteringskedja måste vara genomtänkt och välförankrad i nätverk med socialförvaltning, arbetsförmedling mm.
Denna grupps rättigheter bör säkras och belysas genom ett eget patientombud.

All omsorg för personer med funktionsnedsättning, så väl boende, personlig assistans, vård och daglig verksamhet ska bygga på grundläggande respekt för var och ens person, behov och vilja.  Människor med olika funktionsnedsättningar måste kunna få stöd och hjälpmedel för att kunna delta på lika villkor.

Anpassad skolundervisning och fritidsaktiviteter är en självklar rätt för barn och unga med funktionsnedsättningar. Lika självklart har vuxna med funktionsnedsättningar rätt till en anpassad arbetsplats och anpassat boende om så krävs.

Vänsterpartiet vill inte att omsorgen om människor med funktionshinder upphandlas i konkurrens, men är positiva till valmöjligheter och olika typer av brukarkooperativ. .

Vänsterpartiet vill att Gotlandskommun satsar mer på förebyggande och hälsofrämjande insatser främst för barn och unga. Att tidigt ge stöd till dem som har svårigheter att klara skolan eller livet är både positivt för den enskilde och lönsamt för samhället. Detta fordrar i många fall samordnade insatser från olika verksamheter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *