BO & LEVA

SOLIDARITET – Ett kommunalt bostadsbolag utan vinstkrav!

JÄMSTÄLLDHET – Samhällsplanera för att minska bilberoendet, för att förhindra segregation och för att underlätta för alla!

RÄTTVISA – Bygg fler små och billiga lägenheter!

Ett socialt och ekologiskt hållbart boende.

En god bostad till en skälig kostnad är en fundamental social rättighet och grundläggande för välfärden. Trygghet i bostadsområdet är väsentligt för trivsel och gemenskap. Det ska vara en självklarhet att uppleva sin boendemiljö som trygg, att kunna känna sig säker i sitt eget bostadsområde. Samtidigt är det viktigt att bevara öppenhet och tillgänglighet.

För att ge möjlighet till motion och rekreation är grönområden vid bostäderna viktiga.

Det behövs både parker, lekplatser, näridrottsplatser och ”vild natur” i närheten av våra bostadsområden. Tillgång och närhet till barnsomsorg, skola, kollektivtrafik och annan service som är nödvändig för att livet ska fungera också är viktigt.

Det är viktigt att det byggs över hela ön. Det finns många möjligheter att skapa attraktiva boenden utanför Visby, men vi vill absolut värna våra stränder mot all slags bebyggelse. Det är viktigt att bygga ut vatten- och avlopp till fler områden eller prova alternativa avloppslösningar så att nybyggnationer kan ske.

Nya lägenheter bör ligga i anslutning till kollektivtrafiken. Vi får inte bygga fast ett beroende av egen bil. Vid nybyggnation ska man självklart sträva efter tillgänglighet för alla, t.ex. ska flerbostadshus med fler än en våning ha hiss.

Ekologisk hållbarhet, skönhet och trivsel ska genomsyra bostadsområdena. Material, energisystem, bygg- och förvaltningsmetoder ska garantera långsiktig ekologisk hållbarhet och varsam vård av kulturarvet för kommande generationer.

Gotlandshem har en viktig roll vad gäller nyproduktion. Men även andra bör kunna bygga. Kommunen kan stödja byggandet av flerfamiljshus genom en aktiv markpolitik, dvs. att sälja till lågt pris när det är lämpligt.

Vi vill att kommunen medverkar till att nya boendeformer prövas. Till exempel ser vi gärna att ekobyar och kollektiva boendeformer utvecklas.

Gotlandshem ska vara ett verktyg för Gotlands kommun att driva både en socialt och ekologiskt hållbar bostadspolitik.

Det är viktigt att det kommunala bostadsbolaget är pådrivande för alternativa energikällor och satsar på till exempel solfångare på sina fastigheter.

Tillsammans med S och Mp har Vänsterpartiet i riksdagen föreslagit ett ROT-avdrag som även omfattar flerfamiljshus. På så sätt kan många lägenheter som behöver det renoveras och genom det också många arbetstillfällen skapas.

Samhällsplanering, byggande och upprustning ska inriktas på mångsidig användning och olika människors behov så att till exempel att våra äldre medborgare får möjlighet att välja huruvida de vill bo kvar i sin egen bostad genom anpassningar, eller att få en plats i någon form av bostäder för äldre.

En långsiktigt hållbar miljö ska skapas genom hushål­lande med resurser och energisnålt byggande. Genom en blandning av hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer ska alla miljöer främja jämställdhet och motverka segregation, slutenhet och kategoriboende. Till detta hör också tillgång till gratis offentliga mötesplatser, både utomhus och inomhus, till exempel trevliga torg, lekplatser och bibliotek.

Vänsterpartiet vill driva en social bostadspolitik utan härbärgen och husvagnsplatser för bostadslösa medborgare. Vi tror på den så kallade ”Housing first”-modellen som går ut på att först om du har en ordnad bostad kan du komma till rätta med andra problem.

Detta kräver naturligtvis ett gott samarbete mellan socialtjänst, Gotlandshem och Hälso- och sjukvården på Gotland. Att lyckas bygga upp sitt liv med ett hem som bas kräver stöd och hjälp. Missbruk är ett sjukdomsklassat tillstånd och utslagning med hemlöshet m.m. är biverkningar på denna. På samma sätt som medborgare med andra funktionshindrande sjukdomar ska ha rätt till stöd för att klara sig i eget boende menar vi att även denna grupp självklart ska ges den möjligheten.

Att bo och leva innebär mer än att bo och arbeta. Det innebär också att ha möjlighet att påverka det samhälle man lever i och sin närmiljö, att ha möjlighet till samvaro med andra och till en rik fritid. Vänsterpartiet vill verka för att öka människors möjlighet till inflytande i samhället. Vi ser också Gotlands rika föreningsliv som en viktig resurs för att ge inflytande och en meningsfull fritid.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *