BARN & UNGA

SOLIDARITET – En skattefinansierad bra förskola och skola för alla barn!

JÄMSTÄLLDHET – Medveten pedagogik mot förtryckande könsroller!

RÄTTVISA – Barnomsorg till alla som behöver det även för helg- och nattarbetande!

Alla barn har enligt lagen rätt till en bra och trygg förskola och skola, till förvärvande av kunskaper så väl teoretiska som praktiska. Alla barn har rätt att känna sig sedda och lyssnade på, rätt att delta i skolans demokratiska processer och rätt till sin lust och nyfikenhet. De har rätt att gå i en likvärdig skola som kompenserar för alla elevers olika förutsättningar.

Vänsterpartiet vill att den Gotländska förskolan och skolan ska präglas av jämlikhet gemenskap och ansvarskännande och arbeta hälsofrämjande.
Delaktighet och elevdemokrati är viktiga verktyg i undervisningen. Alla elever ska utifrån sina egna förutsättningar lära och växa, alla har rätt att lyckas.

Mindre barngrupper, framförallt för de yngsta barnen, bra lokaler och väl fungerande utomhusmiljöer gynnar både barn och personal.

Elevvårdsteam med väl fungerande skolhälsovård är självklart för oss i Vänsterpartiet. För många barn är det sociala skyddsnätet skolan kan utgöra en helt avgörande faktor för framtiden. Ju tidigare eventuella svårigheter eller missförhållanden kan fångas upp i barns liv desto lättare är de att komma till rätta med.

Elevhälsovården måste ha goda resurser, stor kompetens och tydliga uppdrag så att elevers hälsotillstånd snabbt kan bedömas och åtgärdas.

Skolmaten ska i så hög grad det är möjligt vara närproducerad och ekologisk. Vänsterpartiet har redan tidigare fått igenom en öronmärkning av pengar till merkostnader för ekologiskt odlad mat med en miljon kronor.

Den borgerliga politikens skola verkar mer och mer segregerande, och nationella skillnader mellan skolors resultat ökar. Vänsterpartiet värnar den kommunala skolan och en över ön väl spridd skolorganisation. Vänsterpartiet är motståndare till att förskolor och skolor drivs i vinstsyfte, och till den lagstiftning vi nu har som ger friskolor bättre ekonomiska villkor än kommunala skolor.

Ett frikostigt beviljande för startande av nya friskolor tär hårt på de kommunala skolornas budgetar, och hotar en god geografisk spridning av skolan på Gotland.

Barnomsorg på kvällar och helger är något som föräldrar hittills har fått skaffa och bekosta själva. För oss i Vänsterpartiet är barnomsorg på obekväm arbetstid en lika självklar rättighet som barnomsorg på dagtid. Arbetande föräldrar inom till exempel vård och restaurang har helt andra behov än de inom utbildning och kontor.

Det är dags för ett system som bygger på medborgarnas behov. Vård, omsorg, handel och turism står för en mycket stor del av arbetstillfällena på Gotland, men som till exempel ensamstående förälder är det i stort sett omöjligt att ta arbete med obekväma arbetstider.

Vi i Vänsterpartiet tycker att Fritidsgårdarna på Gotland spelar en mycket viktig roll.

Vi vill att kommunen ska ta ansvar för att de får tillräckliga resurser för att fortsätta och utveckla sin verksamhet. Vi vill också stötta idrottsrörelsen och organisationer som på olika sätt arbetar för och med barn och unga.

Kommunala frågor måste betydligt mer ofta behandlas ur barnperspektiv. Beslutsfattare och tjänstemän ska självklart agera utifrån FN:s  barnkonvention.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *