ARBETE, FÖRETAGANDE & TRYGGHET

SOLIDARITET – Återuppbygg försäkringssystemen och kräv kollektivavtal!

JÄMSTÄLLDHET – Lika lön – sluta snacka – dags att agera!

RÄTTVISA – Rätt till heltid, möjlighet till deltid för den som vill!

Det viktigaste för att Gotland ska utvecklas är att människor uppfattar Gotland som en bra plats att bo på, då behövs goda kommunikationer och en bra kommunalservice, jobb och bostäder. En varierande och tillgänglig natur och spännande kulturmiljöer har vi redan som en viktig grund för att vara ett attraktivt samhälle.

För boende och näringsliv är kommunikationerna till fastlandet en nyckelfråga för utveckling. Både människor och gods behöver kunna resa bekvämt, regelbundet och billigt. Människor dessutom på relativt kort tid. Vänsterpartiet ser färjorna till fastlandet som vår väg och att färjeförbindelserna ska ha samma status som andra riksvägar. Vi verkar för att färjetrafiken ska bli bättre än idag och för” vägpriser” dvs. att en resa med Gotlandsfärjan inte ska kosta mer än att resa motsvarande sträcka med bil på landsväg, varken för fastlänningar eller bofasta på ön.

Vänsterpartiet vill satsa på den offentliga sektorn. Gotlands kommun är redan i dag öns största arbetsgivare och måste också bli den bästa!

Fler personer behövs i skola, vård och omsorg. Privatiseringarna inom dessa områden har inte vare sig gett kommunen bättre ekonomi eller fler arbeten.

Den största skillnaden är att många anställda som fått ny arbetsgivare också fått betydligt sämre avtal och förutsättningar. Dessutom har inflytandet på arbetsplatserna generellt minskat och möjligheten att ifrågasätta på flera platser helt eliminerats.

Personalen är en stor resurs och kunskapskälla. Många års utbildning och erfarenhet finns samlad här, den borde tas tillvara bättre för att utveckla verksamheten. Inom vård och omsorg utförs ett svårt och ofta tungt arbete. Vänsterpartiet vill bryta de strukturer som gör att dessa kvinnodominerade yrkesgrupper fortfarande är lönemässigt missgynnade.

Begreppet ”lika lön för likvärdigt arbete” har vi hört till leda. Det är dags att göra förändring! Gotlands kommun kan mycket väl bli den mest jämställda kommunen, arbetsgivaren som tar täten för att utjämna löneskillnader och arbetsvillkor.  Kommunen som inte bara snackar utan faktiskt också agerar.

De osäkra visstidsanställningarna och timvikariaten är också en jämställdhetsfråga.

Idag har kommunen dessutom dragit ner på personaltätheten för att ge tidigare anställda jobb i resursteamen på timbasis. Personer utför alltså samma sysslor som tidigare men utan den trygghet och de system en anställning innefattar.

Vänsterpartiet tycker att heltidsanställning ska vara en rättighet inom den offentliga sektorn, att ingen ska behöva slita ut sig på grund av att de måste ha fler jobb eller leva i otrygga timanställningar. Att gå ner i tid ska självklart vara möjligt för den som vill och kan, men heltiden måste vara utgångspunkten.

Den arbetsmarknadspolitik som borgarna drivit, med utförsäkringar och ökande klassklyftor till följd måste stoppas. Denna politik bygger på att människan av naturen skulle vara lat och benägen att fuska. Det tror inte vi. Att känna sig delaktig och uppskattad är rätt fundamentala behov.

Vänsterpartiet vill tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet rusta upp de system de borgerliga raserat.

Arbetslöshet betyder ekonomisk katastrof för enskilda men också slöseri med resurser rent samhällsekonomiskt. Vänsterpartiet vill att vi ska ha världens bästa välfärd, och för det krävs proffsig personal som är tillräckligt många för att klara av att ge den utbildning, vård, omsorg och service som medborgarna vill ha. Att anställa fler i välfärden är en bra investering för framtiden.

För att skapa fler jobb krävs också investeringar i infrastruktur och bostadsbyggande. Vänsterpartiet vill avsätta pengar för att renovera och energieffektivisera miljonprogramsområdena, bygga nya hyresrätter och bygga bättre kollektivtrafik. Det är en bra investering för miljön och skulle skapa många nya jobb.

Vi vill värna om den yrkesskicklighet och uppfinningsrikedom som gjort svensk industri framgångsrik.

För att möta klimathotet behöver vi ställa om vårt sätt att resa, värma upp våra bostäder och generera energi till industrier och hushåll. Här finns stora möjligheter för svensk industri att ta täten i utvecklingen av ny teknik. Vänsterpartiet vill stimulera den utvecklingen med en miljöteknikfond och stöd till forskning och exportmöjligheter för nya företag.

Vänsterpartiet vill också arbeta för en arbetstidsförkortning på sikt.

En reform som ska landa i att 6 timmar om dagen i stället för som nu 8 gäller som heltid. En sådan reform är både kostsam och svår att genomföra, men fullt möjlig om den får ta tid. Kortare arbetstid ger barnen mer umgänge med sina föräldrar, det ger färre fall av utbrändhet och högre livskvalitet med mer fritid för många.

Dessutom ger det fler möjlighet att vara med och dela på de befintliga arbetena och alltså en lägre arbetslöshet.

I de fall när kommunala verksamheter läggs ut på entreprenad vill vi i Vänsterpartiet ha med faktorerna ”Kollektivavtal/ kollektivavtalsliknande anställningsvillkor, jämställdhetsperspektiv och miljö/hållbarhet” i upphandlingarna.

A-kassan ska vara enkel att gå med i, ha en låg avgift och ge 80 procent i ersättning till de allra flesta löntagare. Regelverket ska vara enkelt att förstå och tillämpa. Vi vill slopa det orättvisa finansieringssystem som den borgerliga regeringen infört, där de kassor som har flest arbetslösa medlemmar betalar den högsta avgiften. Alla medlemmar i a-kassan ska betala samma avgift, och den ska ligga på maximalt ca 100 kronor i månaden. Medlemskap i a-kassan ska dessutom vara avdragsgillt i deklarationen. Då landar man på en månadskostnad på ca 80 kronor för att vara med i a-kassan.

Varje arbetssökande måste få det stöd som just hon eller han behöver för att kunna få ett jobb; utbildning, praktik, anställningsstöd och annat.  Det måste finnas en rimlig avvägning mellan rättigheter och krav för den som blir arbetslös.

Att vi skulle vara ett företagarfientligt parti är rent nonsens. Gotland är beroende av sina företagare och självklart vill att vi dessa ska uppleva företagsklimatet som bra.

Så är det inte i dag enligt undersökningar, trots att det borgerliga styret gärna vill framstå som de företagarvänliga alternativen.

Alla typer av företag från egenföretagare utan anställda till större företag i olika branscher behövs på Gotland. Vi eftersträvar en bra dialog med det gotländska näringslivet.

Vänsterpartiet vill på olika sätt underlätta för de små företagen bland annat genom att företag med upp till tio anställda inte ska behöva ta kostnaden för de anställdas sjuklöner.

Turismen är en stor gren av vår arbetsmarknad. Den kan utvecklas mer, över hela ön och över hela året. Vår miljö och vårt geografiska läge är unikt.

Ett steg för att locka fler turister är kravet på vägpriser på färjan. Östersjön är vår landsväg och det ska självklart inte vara dyrare att ta sig till Gotland än till någon annan plats på samma avstånd.

De gröna näringarna är viktiga för Gotland de ger arbetstillfällen, bra mat och öppet landskap, i framtiden kan deras roll för energiproduktion också öka.

Vänsterpartiet vill hålla en öppen och levande dialog med jordbruksnäring och annan produktion på ön som levererar varor till fastlandet. Det ligger i kommunens intresse att samarbeta för fungerande och miljövänliga transporter så gotländska företagare kan konkurrera med företag på fastlandet.

Högskolan på Gotland, är förutom just en högskola också, en port in till Gotland för många. Vi bör satsa på den och se hur vi kan utveckla verksamheten med till exempel mer forskning och produktutveckling.

Även andra som ordnar utbildningar på Gotland, Folkhögskolan, Folkuniversitetet och gymnasieskolorna ger både jobb och utbildning här, och möjlighet för människor att pröva att vara gotlänningar under en tid.

Gotland är känd som en plats med rikt kulturliv. Till viss del är det en sann beskrivning. Men kulturlivet har varit och kan bli betydligt mer blomstrande. Ett bra mått på en fungerande kulturpolitik är huruvida kulturarbetare kan leva på sina inkomster eller ej.

Vänsterpartiet anser att kulturen är en del av välfärden, en förutsättning för ett välmående och fungerande samhälle. Kultur är både folkhälsoarbete och utbildning, den kan motverka isolering och utanförskap, beröra, uppröra och hålla dialogen i samhället levande. Därför måste kultur också få kosta.

Vänsterpartiets arbete för att kommunen ska kunna erbjuda barnomsorg på andra tider än i dagsläge kan läsas mer om under rubriken Förskola och Skola. Barnomsorg på kvällar, nätter och helger är en viktig fråga även arbetsmarknadspolitiskt.

Mycket arbete, både inom turistnäring och omsorg/ vård mm. sker utanför vanlig kontorstid vilket gör problem för många, och särskilt för ensamstående föräldrar.

Gotlänningar som på grund av olika funktionsnedsättningar deltar i kommunens olika former av daglig verksamhet måste tas på ett större allvar. Dagverksamheterna är deras arbetsplatser. Omsorgen om personer med psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar har fått utstå en hel del besparingar och nedskärningar under de senaste åren. Vi vill att kommunen rustar upp och förstärker dagverksamheterna till de lagstadgade meningsfulla verksamheter deltagarna har rätt till.

Vänsterpartiet anser att alla som deltar i dessa verksamheter ska ha rätt till habiliteringsersättning. I dag får enbart de som har beslut via LSS (Lagen om stöd och service) och inte de som kommit till daglig verksamhet via SOL (socialtjänstlagen) denna dagersättning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *