Privat eller skattefinansiering?

Vill inte Vänsterpartiet att någon verksamhet, som är finansierad med skatter, ska vara privat?

Vänsterpartiet vill inte att vård, skola och omsorg ska drivas i vinstsyfte. Överskott av pengar som inte används i verksamheten ska tillbaka till skolan, omsorgen eller vården. Vänsterpartiet har ingenting emot att t.ex. kollektivtrafiken eller de som bygger kommunens hus gör det i privata företag med vinst. I dessa verksamheter är det förhållandevis enkelt för kommunen att köpa in det man vill ha. Det är betydligt svårare i skolan och vården. Dels därför att verksamheten i sig är mer komplicerad och det då är svårt att beskriva vad man ska köpa över en viss tid. Förändras behoven under avtalstiden kan det bli dyrt. En annan anledning är att det är svårt för kommunen att avgöra om den privata vårdgivaren inte ger för mycket vård med syfte att själv tjäna pengar. Hur kan kommunen kontrollera att den privata läkaren inte tar för många röntgenbilder eller att den privata tandläkaren genomför något som inte är motiverat?  Risken är att kommunen får stå med en dyr räkning för en ineffektiv vård eller skolutbildning.

Rent praktiskt betyder det att vänsterpartiet inte kommer att privatisera fler verksamheter som rör vård, skola och omsorg. Vi kommer att säga nej till ansökningar för nya friskolor. När avtal med privata företag går ut kommer vänsterpartiet att arbeta för att verksamheten återigen kommer att drivas i kommunal regi.

När privatisering av kommunalverksamhet började var det vanligt med att ett litet företag med engagerade personer tog över och drev verksamhet utifrån sina pedagogiska eller vårdideologiska tankar. Det engagemanget upplevdes det svårt eller omöjligt att genomföra i en stelbent kommunal organisation. Idag är det så att de privata företagen inom vård, skola och omsorg inte längre främst drivs utifrån verksamhetsskäl utan nu är det vinsten som gäller. De små företagen försvinner och stora internationella bolag med ibland säte långt från Sverige tar över. Vänsterpartiet vill stoppa denna utveckling. Att verksamhet inom vård, skola och omsorg behöver förändras är viktigt. Det måste finnas utrymme för nya idéer. Därför jobbar vi för att den kvarvarande stelbentheten i kommunen ska bort. Nu när vinstintresset styr de privata företagen är det främst i kommunen som utrymme till nya idéer utifrån kvalité kan få utrymme.

Är inte kommunen en snål och dålig arbetsgivare?

Vänsterpartiets uppfattning är att kommunen generellt inte är en dålig arbetsgivare. Självklart finns det arbetsplatser som inte fungerar tillräckligt bra och det finns naturligtvist stora områden där kommunen kan bli bättre som arbetsgivare.

Ett exempel är lönerna. Fortfarande visar all statistik att kommunens män tjänar mer än kommunens kvinnor. De traditionella kvinnodominerade yrkena har lägre lön än de traditionellt manliga. Även inom samma yrkesområde finns skillnader där män tjänar mer än kvinnor. Vänsterpartiet vill att osakliga löneskillnader utjämnas.

Ett annat exempel är hur man som arbetsgivare tar tillvara de anställdas kunskaper. Det måste finnas ett klimat på jobbet där nya idéer får utrymme att uttryckas och ibland testas i verksamheten. I det förändringsarbete som ständigt sker måste de anställd och deras tankar och vilja få större utrymme än idag.

Ett annat exempel är att Vänsterpartiet tycker att det ska vara en rättighet att arbeta heltid. Ingen ska mot sin vilja behöva jobba deltid. Arbetet ska dessutom vara organiserat så att man praktiskt orkar och kan jobba heltid. Det finns flera kommuner i landet som har avskaffat den ofrivilliga deltiden, så det är ingen tvekan om att det går att genomföra även på Gotland, bara viljan finns. Det motsvarande ska också gälla, vill man av olika skäl arbeta deltid ska det vara möjligt.

Vänsterpartiet lyckades för några år sedan driva igenom friskvårdtimmen. Den timme som ger alla anställda möjlighet till friskvård om den läggs i anslutning till den övriga arbetstiden. Den vill vi slå vakt om och arbeta för att arbetsgivaren gör det ännu lättare än idag att i praktiken nyttja den.

Många av kommunens anställda arbetar i yrken där det sker en snabb kunskapsutveckling. T.ex. gäller det sjukvård, lärare och tekniska yrken. Ska Gotlands kommun kunna erbjuda hög standard på de tjänster man erbjuder och kunna vara en attraktiv arbetsgivare då behöver man ha en väl fungerande kompetensutveckling av kommunens medarbetare.

Allt ska ju finansieras. Hur gör vi med skatten?

De förbättringar och förändringar av vår kommuns gemensamma välfärd måste kunna betalas om de ska genomföras. Vänsterpartiet vill att vår välfärd ska vara av hög kvalitet och omfatta alla. Det kräver relativt höga skatter. Man får vad man betalar för. Utan höga skatter blir kvaliteten i välfärden sämre.

Problemet med kommunalskatten är att den slår orättvist. Personer med låga inkomster har idag små marginaler att betala mer i skatt med. Kommunalskatten kan därför inte bli särskilt mycket högre än idag. Staten måste bidra med mer pengar till den kommunala välfärden. Förmodligen både genom att prioritera annorlunda i sin budget och ändra sin skattepolitik så att mer skatt kommer in från de som har de höga inkomsterna.

Borde inte kostnaderna för sjukvården minska om gotlänningarna blev mindre sjuka?

Visst är det så. Vänsterpartiet tycker att kommunen och all dess verksamhet behöver förbättra folkhälsoarbetet. Till en viss del handlar det om att få oss gotlänningar att leva hälsosammare och röka och snusa mindre, vara försiktigare med alkoholen, äta bättre och motionera flitigare. Men den kanske viktigaste delen för en bättre folkhälsa är att förändra livsvillkoren för de fattigaste på Gotland. Om alla hade samma livsvillkor som medelklassen visar all statistik att färre gotlänningar skulle bli sjuka och medellivslängden öka. Att bo bra, inte behöva oroa sig över arbetslöshet och dålig ekonomi är i sig hälsofrämjande. Ytterligare en faktor för bättre hälsa är jämställdhet mellan män och kvinnor. Jämställdhet innebär mindre våld mot kvinnor och färre orsaker till psykisk ohälsa såväl hos kvinnor som hos män.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *