Insändare

Vänstermotioner för välmående och trygghet

Nu behandlas tre motioner från Vänsterpartiet i nämnderna på Gotland och av fullmäktige i vår.

En motion om att ge Barnavårdscentraler, förskola och skola mer resurser för hjälp till familjer som behöver extra stöd både när det fått en ny familjemedlem och senare.

Den andra motionen handlar om mer resurser till skolhälsovården för att hjälpa skolungdomar med hög skolfrånvaro. Idag ökar antalet barn och ungdomar med hög skolfrånvaro och i pandemins spår finns en risk att det ökar ännu mer.

Den tredje motionen handlar om att ge psykiatrin mer resurser för behandling av personer med självskadebeteende. Utifrån nationell statistik är det uppskattningsvis ca 260 ärenden per 100 000 invånare och år som vårdas i slutenvård med självskada. På Gotland skulle det innebära 100 – 120 personer, troligen finns det också ett stort mörkertal.

Det finns ett tydligt samband mellan dessa tre motioner. Viktigt att vi så tidigt som möjligt upptäcker barn som har extra behov av insatser från vården. Blir inte barnens första levnadsår trygga på grund av vilken orsak det än må vara så finns det en risk att de inte får en bra skolgång. Vill det sig riktigt illa kan detta bli grund till självskadebeteende.

Det finns idag bra behandlingsmetoder för att komma ur självskadebeteende.

Det tar dock lång tid för att bli frisk.  I de mer komplicerade fallen rör det sig om 5–6 års behandling. Vissa fall lyckas vården inte heller hjälpa fullt ut.

Vi i Vänsterpartiet anser att det är oerhört viktigt med kraftiga satsningar på förebyggande verksamhet.  Detta har stöd i det nationella vård och insatsprogrammet för vård av självskadebeteende. Där i beskrivs vikten av att se tidiga tecken vilket bland annat är sjukvårdens ansvar, samt att elevhälsan har ett förebyggande arbete och kunskap om tidig upptäckt.

Att satsa förebyggande för ett tryggt samhälle där alla trivs är den allra viktigaste investering ett samhälle kan göra. Lyckas vi hjälpa människor tidigt i livet till att bli trygga individer sparar vi mycket lidande och frustration för hela familjer. Det finns väl inget som skapar så mycket oro hos både föräldrar och andra engagerade som just när våra barn inte mår bra.

Vi i Vänsterpartiet Gotlands vill ge alla barn och unga en jämlik chans att bli just trygga innevånare som vuxna, och är med och bidrar till allas välfärd. Ska vi tillsammans lyckas med det så krävs det bl.a. en långsiktig satsning på just dessa tre verksamheter våra motioner handlar om.

Therese Livemo
Peter Barnard
Vänsterpartiet Gotland
Hälso och sjukvårdsnämnden

 

 

Kopiera länk