Insändare

Hur tar alliansen ansvar för utvecklingen i Klintehamn?

När nu processen om huruvida SMA mineral ska få kraftigt utöka sin kalkbrytning i Klintehamn fortsätter, finns det stora osäkerheter och mycket berättigad oro.
Storskalig brytning och dess påverkan på grundvattnet, på trafiksituationen, på bullernivåer i och nära samhället kan helt ändra förutsättningarna för boende och företagande i Klintehamn. Tillståndet skulle också kunna innebära stora kostnader för gotländska skattebetalare.
Ett enigt regionfullmäktige har antagit Program Klintehamn 2030 som pekar ut vägen framåt för Klintehamn, som ett samhälle med hög livskvalitet och nära till naturupplevelser. När programmet antogs uttalade sig Eva Nypelius, C, om att detta nu skulle vara grunden för ett utvecklingsarbete där Region Gotland och klinteborna tillsammans kunde skapa verkstad utifrån de tankegångar och målsättningar som uttrycktes där.
Redan första gången programmet debatterades i regionfullmäktige tog jag upp frågan om hur storskalig kalkbrytning skulle påverka möjligheten att genomföra Program Klintehamn 2030. Då kallade jag den påbörjade tillståndsprocessen för ”elefanten i rummet”och flera med mig uttryckte sin oro.
I den bästa av världar hade den tidiga diskussionen kunnat utmynna i en strategi från de styrandes sida. Hur skulle man kunna arbeta med tillståndsprocessen för att påverka utfallet till fördel för Klintehamns utveckling och genomförandet av programmet? Att storskalig brytning inte är förenligt med det antagna programmet har också slagits fast bland annat av miljö- och byggnämnden och dess sakkunniga tjänstepersoner.
För varje gång ärenden i frågan om SMA minerals uttökade brytning hanteras i regionstyrelsen blir det tyvärr tydligt att någon plan för hur man ska påverka utfallet till fördel för Klintehamns utveckling inte finns. Det blir också tydligt att Eva Nypelius beslut att Region Gotland inte skulle överklaga domen förhindrar de möjligheter som annars skulle funnits att driva viktiga frågor, som exempelvis skydd av vattnet eller att brytning strider mot beslutat program.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att Klintehamn kan utvecklas till det naturnära samhället med hög livskvalitet så som ”Program Klintehamn 2030” pekar ut. Hur arbetar den styrande alliansen för att det ska bli verklighet?
Kopiera länk