Insändare

Team för att minska skolfrånvaro

Alla människor har livet igenom rätt att leva goda och hälsosamma liv. Det är viktigt, inte bara för den enskilda individen, utan för hela samhällets utveckling. Att bygga starka barn, är långt mer samhällsekonomiskt, än att laga trasiga vuxna.
I dag kan de elever som sällan eller aldrig kommer till skolan räknas i ett fyrtiotal. Det handlar om problematisk skolfrånvaro och om barn och unga som inte mår bra. Problem som kräver flera lösningar. Det handlar inte bara om nuet utan också om dessa barns framtid och den samhällsutveckling vi vill se.
Studie efter studie, exempelvis Folkhälsoenkäten för Gotland 2020, visar på det starka sambandet mellan hälsa och utbildningsnivå. Människor med högre utbildning har generellt bättre hälsa och sundare levnadsvanor än människor med lägre utbildning. Att med engagemang, resurser och evidensbaserade arbetssätt se till att alla elever klarar både grundskolan och gymnasiet, skulle spara mycket lidande. Det skulle också ge mycket tillbaka till samhället.
Genom en motion till regionfullmäktige föreslår vi att skolan tillsammans med socialtjänsten och hälso- och sjukvården, reserverar gemensamma resurser och samarbetar kring de barn som inte kommer till skolan.
Oavsett om denna samverkan kallas ”hemmasittarteam” eller något annat, är poängen att eleverna ska få lust, hjälp och motivation att delta i den skolgång och få den undervisning de har rätt till. För detta krävs just samarbete och socialt stöd.
Kopiera länk