artikel

Gott liv gör ekonomin långsiktigt hållbar

INSÄNDARE
Ständiga nedskärningar i välfärden ger varken bättre ekonomi eller ett bättre samhälle.
Vi i Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ säger nej till alliansens besparingar och vill istället se en ekonomisk politik i Region Gotland som syftar till att långsiktigt lösa samhällets utmaningar.
Vår budget tar sin utgångspunkt i den stora utmaningen för kommuner och regioner framöver. Region Gotland behöver ställa om till mycket mer av förebyggande och hälsofrämjande arbete och det måste genomsyra alla verksamheter. Det är inte hållbart att fortsätta flytta pengar från förskola och skola, kultur och fritid till äldreomsorg och sjukvård.
Vi måste dämpa kostnadsutvecklingen genom att satsa på förebyggande arbete i samtliga verksamheter.
Satsningar på rehabilitering och förebyggande av utanförskap och ohälsa ger stora samhällsvinster och bidrar till god ekonomisk hushållning på sikt. Genom satsningar på att bekämpa mäns våld mot kvinnor, på barn och ungas uppväxtvillkor, på äldres hälsa och särskilda lönesatsningar för de med lägst löner vill vi skapa bättre förutsättningar för ett jämställt och jämlikt Gotland. Samtidigt undviker vi stora kostnader i framtiden.
Klimatfrågan är en av vår tids stora ödesfrågor. Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har länge drivit frågor om klimatomställning och Region Gotlands del av ansvaret för omställningen. Flera motioner har bifallits eller ansetts besvarade, vilket stärker det långsiktiga arbetet för att stoppa klimatförändringarna. Nu behöver arbetet också rätt resurser. Ett ambitiöst och målmedvetet miljö- och klimatarbete får även positiva konsekvenser för Gotlands ekonomi på lång sikt.
Pandemin har inneburit att fler känner en oro för sin ekonomi och situationen på arbetsmarknaden är fortfarande mycket osäker. Nu är det tid att satsa på utbildning för vuxna och andra insatser som gör att fler kan ta de arbeten som finns. Inom offentlig sektor är bristen på arbetskraft fortsatt stor.
Under 2021 vill vi genomföra åtgärder med syfte att stödja de som drabbas hårdast av pandemins ekonomiska konsekvenser. Det innefattar exempelvis extra bidrag och avgifts- eller hyresreduceringar. Allt för att underlätta för såväl hushåll, småföretag och kulturliv, som för idrotten och övrigt ideellt föreningsliv.
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ anser att god ekonomisk hushållning för Region Gotland kräver långsiktiga satsningar på en stark välfärd, klimatomställning och ett jämställt, jämlikt och inkluderande samhälle.
Kopiera länk