Insändare

Ta ett steg mot ett kärnvapenfritt Gotland

Den 7 juli 2017 röstades FN:s konvention om kärnvapenförbud igenom av 122 stater, däribland Sverige.
Avtalet innebär att de stater som ratificerat det inte får delta i någon form av kärnvapenaktiviteter; såsom utveckling, testning, produktion av eller hot med kärnvapen. I dag har 45 stater ratificerat avtalet men för att det ska träda i kraft krävs 50 ratificeraringar. Sveriges regering har valt att i dagsläget inte lägga fram avtalet för ratificering av riksdagen.
Paraplyorganisationen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear weapons) har nu formulerat en uppmaning som enskilda städer kan skriva på för att visa hur viktigt dessa städer anser att det är att förbjuda kärnvapen. Vi i FI, V, S och MP anser att det är en självklarhet för Gotland att gå i täten för frågor som gäller fred och mänskliga rättigheter. Därför har vi lämnat in en motion till regionfullmäktige med uppmaningen att ansluta Gotland till uppmaningen.
I dag saknas tydlig svensk lagstiftning som kategoriskt förbjuder kärnvapen på svensk mark.
Detta är skrämmande i en tid då risken för användning av kärnvapen har ökat. Sedan ett par år har Sverige även ett värdlandsavtal med Nato som i praktiken innebär att kärnvapen i händelse av konflikt/krig kan komma att finnas på svensk mark.
Det finns dock en stark opinion i Sverige för en svensk ratificering av FN:s kärnvapenförbud. I en Sifoundersökning från 2018 sade sig hela 85 procent av alla tillfrågade vara för en ratificering.
För politiska partier som kämpar för fred och frihet från väpnade konflikter är det självklart att i detta läge ta ställning för ett fredligt Gotland. Regionen råder inte över säkerhetspolitik eller utrikespolitik – men en regional uppmaning till regering att skriva under TPNW-konventionen är vad regionen bör göra för att stärka gotlänningars säkerhet i denna fråga.
Låt oss uttala det som egentligen borde vara självklart: Vi är djupt oroade över det hot som kärnvapen innebär för samhällen runt om i världen. Vi är av den fasta övertygelsen att våra invånare har rätt att leva i en värld fri från detta hot. All användning av kärnvapen, oavsett om den är avsiktlig eller inte, kommer få katastrofala, långtgående och långsiktiga konsekvenser för människor och miljö.
För gotlänningars säkerhet så önskar vi att regionen tar ett steg framåt mot en kärnvapenfritt Gotland, och att uttala stöd för ICAN:s uppmaning är ett bra steg på den vägen.
Kopiera länk