Insändare

Högre kvalitet i äldreomsorgen

Äldreomsorgen behöver prioriteras i vår välfärd. Vi ser bristerna tydligt i dag. Decennierna innan covid-19 präglades äldreomsorgen av sjunkande personaltäthet, alltför låg utbildningsnivån och anställningsförhållandena som generellt är för dåliga.
De äldre som får en bostad på våra särskilda boenden är i dag sjukare än de som fick bostad för 30 år sedan. När de boende är sjukare ställer det större krav på sjukvårdsutbildning bland personalen.
Fokus har alltför mycket legat på privatiseringar och upphandlingar där lägsta pris fått råda. Denna kommersialisering av äldrevården har starkt bidragit till dess nuvarande brister. Det hade varit bättre om äldreomsorgen drivits utan möjlighet till ekonomisk vinst för privata företag. Nu måste fokus läggas om och mer koncentreras på innehållet.
Vid den nu aktuella privatiseringen av Hemse äldreboende valde moderater, centerpartister, kristdemokrater och sverigedemokrater att genomföra den med samma utgångspunkt som tidigare privatiseringar, nämligen billigaste pris.
Man väljer den form av äldreomsorg som givit de brister som beskrivs ovan. Man är inte på allvar intresserad av att förändra och höja kvaliteten.
Partierna hade ett alternativ. Vänsterpartiet föreslog, med stöd av övrig opposition, en form av upphandling där olika krav på kvalitet inte bara lyfts fram i policydokument utan kraven ställs direkt vid utvärderingskriterierna, tillsammans med det ekonomiskt mest fördelaktiga. Vi får då den utförare som har bäst förutsättningar att i sitt vardagsarbete höja kvaliteten. Till exempel stabilare bemanning med flera fasta anställningar med rätt till heltid, utvecklat förebyggande arbete och sociala insatser.
Här är i dag skillnaden mellan de borgerliga partierna och oppositionen på Gotland. De vill i grunden behålla nuvarande form och gärna få det så billigt som möjligt. Vänsterpartiet har förstått att inte bara staten behöver bidra till höjd kvalitet inom äldreomsorgen det behöver även lokala politiker på Gotland göra.
Kopiera länk