Pressmeddelande

Nämnderna har fått en för snål budget – nu är inte tid för kortsiktiga besparingar


27 maj 2020

Regionstyrelsen behandlar idag Region Gotlands delårsrapport 1. Den visar med all tydlighet att de flesta nämnder inte klarar att hålla budget utan att kraftigt försämra kvaliteten. I vissa fall är det också tveksamt om man med tilldelad budget kan uppfylla lagkraven inom området. Vi tänker närmast på hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Vänsterpartiet tog fram ett annat budgetförslag för Region Gotland för 2020 och nu visar det sig att det förslaget var långt mer realistiskt och ändamålsenligt. Corona-krisen visar också på hur viktigt det är med vård och omsorg av god kvalitet men också hur viktiga alla Region Gotlands verksamheter är för det gotländska samhället och för människors livskvalitet. Mycket har gjorts och mer måste göras inom sjukvård och äldreomsorg. Region Gotland har också på flera sätt stöttat gotländska företag. Trots alla insatser står vi sannolikt inför en kraftigt höjd arbetslöshet på Gotland och många hushåll och familjer kommer att få svårt att klara sin vardag ekonomiskt. Det måste Region Gotland ta ett större ansvar för. Dels genom att erbjuda fler yrkesutbildningar för de som behöver byta bana och dels genom att återigen satsa mer på insatser för de som behöver stöd för att komma i arbete eller studier. Region Gotland kan inte heller bidra till än högre arbetslöshet genom omfattande uppsägningar till följd av stora besparingar. Alliansen i regionstyrelsen kräver att nämnderna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att ordinarie verksamhet ska hållas inom beslutad budget. Vänsterpartiet anser att det vore förödande för verksamheterna och för Gotland. Vi yrkar istället att:

-Nämnderna uppmanas att återkomma med beskrivning av konsekvenserna av åtgärder för att ordinarie verksamhet ska rymmas inom befintlig budget.

-Nämnderna uppmanas att arbeta med att minska den långsiktiga kostnadsutvecklingen för Region Gotland som helhet.

-Extraordinära kostnader  samt uteblivna  intäkter  för  att  hantera  pågående  pandemi  hanteras  i  särskild ordning  och ska redovisas  separat.

-Beslutade besparingar på arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning ska inte genomföras. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppmanas att planera för att utöka verksamheten med  ytterligare  insatser  och  utbildningar  utifrån  nya behov  på  den gotländska  arbetsmarknaden med anledning  av  coronakrisen.

Thomas Gustafson, Vänsterpartiet

Kopiera länk