Insändare

Ingen kalkbrytning i Klintehamn

Vänsterpartiet är motståndare till utökad kalkbrytning i Klintehamn. Vi tror inte det är bra för ortens utveckling. Vi är oroliga för buller, grundvattnet, ökad tung trafik och att brytning inte stämmer överens med den utveckling som programmet Klintehamn 2030 siktar till. Vi är i huvudsak nöjda med de yttranden i frågan Regionstyrelsen gjorde 2018 och i juni 2019, där dessa problem påtalades. Vi anser att regionen bör stå fast vid dessa synpunkter och vid den utvecklingsplan, Klintehamn 20230 som fullmäktige antog i september 2019. Vi skrev därför före jul till Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius och bad henne säkra en beslutsprocess som möjliggjorde överklagande. Det var ju kort om tid och jul och nyår emellan innan överklagande tiden gick ut. Det fanns flera möjligheter till att ordna en demokratisk process, men istället valde hon att besluta om att inte överklaga.

Eva hänvisar till att domen reglerar och säkrar de områden där regionen haft synpunkter och att ett överklagande därför inte var möjligt. Vi delar inte den uppfattningen, även om vissa krav riktas mot företaget. I protokollet från i juni där regionens ståndpunkter beskrivs står det bland annat att ”Täktverksamheten är inte förenlig med syftet för Program Klintehamn 2030” Regionstyrelsen pekar i texten inte bara på enskildheter utan också på helheten. ”De trafikmängder som den ansökta brytningen kommer att leda till skulle allvarligt påverka syftet för program Klintehamn 2030, men också investeringsviljan i Klintehamn, en viktig parameter för Klintehamns utveckling i enlighet med programmet. Bedömningen gäller också för hela samhället då programmets överordnade inriktning rör en utvecklad besöksnäring utifrån de höga naturvärden tillika höga servicetäthet som finns i samhället”.

Vi anser att detta, att täktverksamhet inte är förenligt med syftet för program Klintehamn 2030, är ett tillräckligt skäl för överklagande och beklagar att så inte skett ,och att det inte heller gjorts möjligt för Regionstyrelsen att yttra sej i frågan.
Vänsterpartiet.
Thomas Gustafsson
Brittis Benzler

Kopiera länk