Translate

You can use Google Translate to translate the contents of vansterpartiet.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Insändare

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem

Jörgen Benzler, ledamot i socialnämnden för Vänsterpartiet

PSYKISK OHÄLSA Brottsförebyggande rådet skriver år 2014 att var femte person någon gång i livet är utsatt för våld i en nära relation. Framför allt är det kvinnor som utsätts för det grövsta våldet. Många som utsätts drabbas inte bara av fysiska skador utan våldet orsakar också psykisk ohälsa.

För Gotland kostar våld i nära relationer pengar i vårdkostnader men också i uteblivna skatteinkomster. Vänsterpartiet tycker att det är viktigt med ett väl organiserat förebyggande arbete från samhällets sida.

Ju tidigare våld i nära relationer upptäcks desto bättre blir det för våldsoffren och för hela Gotland.

Barn som bevittnar våld hemma tar skada. Det skapar en form av ilska och att man tappar delar av sin trygghet när man inte längre kan lita på vuxna.

Hos barnet kan en psykisk ohälsa växa sig starkare vilket ibland tar sig uttryck i låg självkänsla, svårt att koncentrera sig och ett utåtagerande sätt, inte minst i skolan.

Med stöd och hjälp från vuxna i barnets närhet bland annat i skolan kan situationen bli bättre. Men, då måste vi veta att våld i nära relationer förekommit. Enligt socialstyrelsen berörs 180 000 barn varje år av minst en orosanmälan. En femtedel av dessa rör våld i nära relationer.

I början av år 2019 tog socialförvaltningen på Gotland fram en skrivelse där man föreslog 3,8 miljoner kronor extra för att kunna skapa ett framgångsrikt förebyggande arbete mot våld i nära relationer. Tyvärr ville inte den borgerliga majoriteten med stöd av SD i socialnämnden framföra detta till regionstyrelsen.

Vänsterpartiet föreslog i regionfullmäktige, när budgeten för 2020 antogs, att pengar skulle skjutas till. Det blev avslag. I socialnämnden den 4 december yrkade endast Vänsterpartiet att två miljoner skulle öronmärkas till utveckling av förvaltningens arbete mot våld i nära relationer. Det blev avslag.

Vänsterpartiet ser det som nödvändigt att våld i nära relationer upptäcks tidigare än det gör idag. Främst för inblandade vuxna och barn.

Men, det är även bra för Region Gotlands ekonomi att vi genom förebyggande arbete minskar behoven av socialförvaltningen och sjukvårdens uppgifter. Vi ska inte lämna över en socialkostnad till kommande generationer.

En del av verksamheten som behöver utvecklas är arbetet med män som slår. Det finns även andra områden både inom som utanför socialförvaltningen att utveckla. Låt personalen göra detta och ge dem förutsättningar att lyckas.

Kopiera länk