Insändare

Bättre vård och bättre hälsa.

Mycket är väldigt bra i Gotländsk sjukvård, det är goda resultat inom många områden i vården. Andra områden behöver förbättras, för bättre vård och bättre hälsa. Ett område Vänsterpartiet anser bör prioriteras är vårdcentralerna och den sjukvård som ges i hemmet. En bra nära vård ger människor ökad trygghet i vardagen och minskar behovet av både besök på akuten och sjukhusvistelser. Vårdcentralerna kan också spela en större roll i främjandet till goda levnadsvanor och det förebyggande arbetet för bättre hälsa.

Många äldre har flera sjukdomar och omfattande medicinering, att ofta möta nya läkare innebär för dem sämre vård. Vårdcentralerna behöver få bättre möjligheter att ge tid till dessa patienter och kunna erbjuda dem kontinuitet i vården. Det försök med förbättrad egenvård för patienter med hjärtsvikt som Hemse vårdcentral deltagit i har avslutats och rapporterats i såväl en ansedd medicinsk tidskrift som gotländska media. Man rapporterar om, bättre hälsa och färre vårddygn på lasarettet, men också om att vården blivit mer jämlik mellan stad och landsbygd. Vänsterpartiet tycker det är dags att återigen införa arbetssättet på Gotland.

Allt fler gotlänningar lider av olika typer av psykisk ohälsa, även då har vårdcentralerna en viktig roll. På flera vårdcentraler kan man idag erbjuda samtalsbehandling i olika former, en verksamhet som bör utvecklas. Att snabbt kunna erbjuda vård till människor med psykisk ohälsa bidrar till ett bättre liv för dem, och är en del i att undvika långa sjukskrivningar.

Alliansstyret har med stöd av Sverigedemokraterna beslutat om att sjukvården på Gotland ska ”effektivisera”, vilket betyder spara 13 miljoner nästa år, man har också valt att inte ge nämnden extra tillskott för de prishöjningar som Region Stockholm gör på den vård som köps från dem. Det är inte rimligt, en jämlik vård för gotlänningar förutsätter att vård köps in från Stockholm och andra regioner utifrån gotlänningarnas behov även när priserna stiger.

Vänsterpartiet kräver att
-Det satsas på vårdcentralerna, den nära vården, förebyggande och främjande insatser är att satsa för framtiden.
– Att sparkravet tas bort och att sjukvården kompenseras för kostnadshöjningarna av utomlänsvården.
– Att regeringen anslår mer pengar till sjukvården.

Brittis Benzler, Therese Livemo
Sjukvårdspolitiker för Vänsterpartiet

Kopiera länk