Pressmeddelande

Bifall till Vänsterpartiets motion om ökad takt i klimatarbetet.

Den 22 oktober 2018 lämnade vi i Vänsterpartiet in en motion till regionfullmäktige där vi uppmanade alla partier att samlas kring klimatfrågan och hitta gemensamma lösningar för att snabbt göra förändringar som minskar de gotländska klimatutsläppen radikalt. Vi yrkade att en utsläppsbudget skulle tas fram och att utifrån den tydligt öka takten i klimatomställningen.
Idag har vår motion behandlats på regionstyrelsen och vi är glada att regionstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla motionen. Det ger kraft till arbetet framåt att vi har en så stor samsyn partierna emellan och kan då också ta krafttag för att uppnå denna så nödvändiga förändring.
En koldioxidbudget för Gotland finns framtagen och regeringens uppdrag till Energimyndigheten om Gotland som ett pilot län i energiomställningen kommer också att vara viktigt för att lyckas med omställningen av Gotland. Nu tar Region Gotland viktiga steg på vägen genom att ta på sig ett samordnande ansvar för omställningen av Gotland som samhälle och genom att ställa om den egna verksamheten.

Regionstyrelsen beslutar att:
* Motionen bifalls på så sätt att:
* Det samordnande ansvaret enligt motionens förslag bedöms regionen ta genom att arbeta i enlighet med de förslag som ställs i Energimyndighetens förslag till färdplan för Gotland som pilot i energiomställningen.
* För Region Gotlands verksamheter får regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans med övriga berörda nämnder, för möjligt införande under 2020, ta fram ett förslag till utsläppsbudget; som leder till att Region Gotlands utsläpp minskar i den takt som Parisavtalet kräver.
Saga Carlgren
Thomas Gustafson

 

Kopiera länk