Insändare

Framtid för Klintehamn

Klintehamns framtid diskuteras nu i många forum.
Program Klintehamn 2030 är ute för diskussion och synpunkter, samtidigt finns också diskussion kring utökad kalkbrytning.
Från Vänsterpartiets sida tycker vi det är bra att dessa frågor diskuteras samtidigt, det ger möjlighet att fundera och samtala kring hur vi vill se Klintehamn om 10 år och om 30 år.
Med Klintehamns läge nära hav och strövområden, och samtidigt goda pendlingsmöjligheter till Hemse och Visby tror vi det finns många möjligheter för en positiv utveckling. Men det fordrar både satsningar och kloka vägval de närmaste åren.
Vi anser att det finns mycket som är bra, och värt att jobba vidare med i förslaget till Program Klintehamn, men vi tycker inte man har en bra lösning på problemet med att väg 140 är en barriär mellan samhället och havet. Vänsterpartiet föreslår att väg 140 förbi Klintehamn istället görs om till mer av en stadsgata, kanske som Allégatan i Visby. Allégatan är huvudled, maxfart är 50 km/tim och har flera övergångsställen, några av dem upphöjda och med signaler som varnar bilister när det är människor i närheten. Att förändra vägen på detta sätt skulle ge större värde till den utmärkta iden att bygga ett gångstråk utefter havet mellan hamnen och Varvsholm. Det skulle öka tillgängligheten till hamnen och Varvsholm och kanske också göra att fler bilister uppmärksammar att de kommit till ett samhälle värt att besöka.
En annan brist är att förslaget till program inte föreslår hur förflyttning mellan hamnområdet och bad- och friluftsområdena söder om hamnen kan underlättas för fotgängare och cyklister. Vi vill se ett förslag som bättre knyter ihop dessa besöksmål i det färdiga programmet.
Program Klintehamn ger en vision av ett grönt, trevligt Klintehamn med betydligt fler invånare än idag. Vi tror den visionen är svår att förena med en utvidgning till storskalig kalkbrytning i Klintehamn. Brytning ger buller och vibrationer i närområdet, många fler skulle beröras av de många lastbilstransporterna och avsevärt utökad lastning i hamnen. Vattentäkter, enskilda såväl som de två Region Gotland har nära det tänkta brytområdet kan riskera att skadas. Jobb skapas under brytningstiden, men den långsiktiga utvecklingen av Klintehamn som plats för boende, företagande och besök äventyras.
Vi vill satsa på utveckling av Klintehamn, och är därför motståndare till storskalig kalkbrytning i området.

Saga Carlgren, gruppledare (V)
Peter Barnard, ordförande (V)

Kopiera länk