Brittis

Stärk demokratin

Insändare från Brittis Benzler, Saga Carlgren och Thomas Gustafson, publicerad i GA 19 oktober och GT 24 oktober.

Insändare från Brittis Benzler, Saga Carlgren och Thomas Gustafson, publicerad i GA 19 oktober och GT 24 oktober.

En stark demokrati är ett avgörande fundament i ett bra och väl fungerande samhälle. Demokratin är inte något vi kan ta för given utan den måste ständigt återerövras och utvecklas. I ett demokratiskt samhälle måste människor ges möjlighet att komma till tals och ta tillvara sina rättigheter som medborgare. Utbildningssystemet har en central roll i att rusta för det. Rätten att påverka får inte hindras av hat och hot i det offentliga samtalet. På flera sätt har Region Gotland, och landets andra kommuner, ett särskilt ansvar att bidra till demokratins utveckling. Genom den lokala demokratin kan vi konkret visa demokratins förtjänster och möjligheter. Genom att viktiga verksamheter i samhället drivs enligt demokratiska principer kan vi visa hur demokratiska värderingar bidrar till att bygga ett samhälle som är bra för alla.

De senaste decennierna har inneburit privatiseringar, mer affärsinriktade styrmodeller och att juridik snarare än politik blivit styrande i många sammanhang. Detta har sammantaget lett till att demokratin försvagats. En försvagning som vi menar att det är dags att göra något åt. Det känns extra angeläget i ett läge där vi dessvärre har anledning att känna fler hot mot demokratin än vi gjort på mycket länge. I en motion till regionfullmäktige tar Vänsterpartiet upp hur vi kan stärka och utveckla demokratin och vi anser att det måste ske på flera sätt.

Exakt vilka förändringar som bör göras vill vi inte peka ut. Vi tror att en bred debatt är bästa sättet att utveckla Region Gotland i mer demokratisk riktning och samtidigt vill vi peka på två områden som är extra angelägna:

  • Alldeles för många medarbetare i Region Gotland upplever för små möjligheter att påverka sitt eget arbete och att bidra till en utveckling av verksamheten.
  • Gotlänningarna har ett för svagt förtroende för Region Gotlands vilja och förmåga att medverka till en bra utveckling och många medborgare upplever att de har små möjligheter att påverka regionens verksamheter.

Partierna har ett ansvar att kunna samarbeta för att hitta lösningar som är bra för Gotlands utveckling men partierna har också ett ansvar att tydligt ge olika alternativ som medborgarna ska kunna välja emellan när de går till val. Givetvis krävs en levande diskussion och bred dialog också mellan valen. Att kunna påverka genom de politiska partierna är en viktig förutsättning för att demokratin ska fungera och hållas levande.

 

Kopiera länk