Utveckla Gotland

Stärk demokratin

Vänsterpartiet lämnade idag motionen ”Stärk demokratin” till regionfullmäktige.

Vänsterpartiet lämnade idag motionen ”Stärk demokratin” till regionfullmäktige.

En stark demokrati är ett avgörande fundament i ett bra och väl fungerande samhälle. Demokratin är inte något vi kan ta för given utan den måste ständigt återerövras och utvecklas. På flera sätt har Region Gotland, och landets andra kommuner, ett särskilt ansvar att bidra till detta återerövrande och denna utveckling. Genom den lokala demokratin kan vi konkret visa demokratins förtjänster och möjligheter. Genom att viktiga verksamheter i samhället drivs enligt demokratiska principer kan vi visa hur demokratiska värderingar bidrar till att bygga ett samhälle som är bra för alla.

Genom demokratiska val och en öppen debatt är Region Gotland ett viktigt exempel på lokal demokrati men vi menar att det också finns stora möjligheter och behov av att tydligare lyfta fram det demokratiska uppdraget.

De senaste decennierna har inneburit privatiseringar, mer affärsinriktade styrmodeller och en ökad juridifiering av offentligt finansierade verksamheter. Detta har sammantaget lett till att demokratin försvagats. En försvagning som vi menar att det är dags att återta. Ett återtagande som känns extra angeläget i ett läge där vi dessvärre har anledning att känna fler hot mot demokratin än vi gjort på mycket länge.

Exakt vilka förändringar som bör göras vill vi inte peka ut just nu. Vi tror att en bred debatt är bästa sättet att utveckla vår organisation och verksamhet i mer demokratisk riktning men vi vill redovisa några angelägna områden som bör prövas:

  • Alldeles för många medarbetare i Region Gotland upplever för små möjligheter att påverka sitt eget arbete och att bidra till en utveckling av verksamheten.
  • Gotlänningarna har ett för svagt förtroende för Region Gotlands vilja och förmåga att medverka till en bra utveckling.
  • De politiska ambitionerna får för svagt genomslag på många områden.

Utgångspunkten för vår bedömning är egna erfarenheter och kunskaper men vi tycker också att den medborgarundersökning som gjordes 2016 ger stöd för vår bild.

Gotland får svaga resultat i den del som handlar om hur medborgarna i Region Gotland ser på sitt inflytande i kommunen.

  • Bara en kommun får sämre omdöme än Gotland på frågan om ”invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna”.
  • Bara två kommuner har sämre omdöme än Gotland på frågan ”hur väl politiska beslut genomförs”. Det gäller också på frågan ”hur kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa”.

En hel del inom regionens organisation och arbete kan och bör förbättras. Men det är också viktigt att regionen stöder och stimulerar en bra diskussion om våra gemensamma angelägenheter.

Exempel på detta kan vara att erbjuda bra och generösa möjligheter att använda kommunala lokaler eller att upplåta plats så att politiska och andra budskap kan spridas, till exempel genom att anslagstavlor finns tillgängliga.

Vi föreslår därför

att regionstyrelsen genomför en bred genomgång av regionens möjligheter att stödja och utveckla demokratin i och genom den kommunala organisationen och verksamheten i enlighet med de idéer som redovisas i motionen.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Saga Carlgren

Kopiera länk