artikel

”Värna de obebyggda stränderna”

Under
våren har ett förslag om markanvändnngen på Gotland varit ute på remiss.
Utredningen tar upp många frågor bland annat om var vi ska bygga, strändernas
användning, vattenskydd och vindkraft. Vänsterpartiet har lämnat et remissvar
där vi lämnnar synpunkter på några frågor, bland annat vikten av att skydda
grundvattnet och att värna de obebyggda stränderna.

 Synpunkter på ”Bygg Gotland” från Vänsterpartiet Gotland.

Vi tycker att ”Bygg Gotland” i det stora hela är ett bra dokument och att dess inriktning är en bra utgångspunkt för den framtida markanvändningen på Gotland. I dessa synpunkter väljer vi att kommentera vissa punkter där vi helt eller delvis inte är överens med förslaget, men också några områden där vi är överens men där vi av olika skäl vill markera det.

Grundvattnet: ( I huvudsak i kapitel 7 Vatten och avlopp). Vi ser värnandet av grundvattnet som en av de mest strategiska frågorna, och anser att man bör planera för fler åtgärder som kan öka tillgången på grundvatten och annat vatten som kan användas som dricksvatten eller för bevattning. Åtgärder för att öka tillgången på grundvatten kan vara att på olika sätt försöka dämpa takten i avrinningen under ”vårfloden” och efter kraftiga regn. Det kan till exempel vara att dämma diken, slingra åar, och återskapa våtmarker. Man borde också se på möjligheterna att tillvarata Cementas spillvatten vatten som idag går ut i Östersjön, kan det inte bli dricksvatten, kanske det kan bli en viktig resurs för bevattning.
Vattenfrågorna måste få väga tyngst vid bedömning av framtida bergtäkter.
Att grunda framtida vattenförsörjning på storskalig avskiljning av havssalt anser vi ej är någon rimlig strategi, det är alltför energikrävande.
 En viktig faktor att beakta i planeringen för framtiden är lantbrukets behov av vatten för både djurhållning och bevattning.

Kustzonen/turism: Kustzonen är en viktig tillgång för hela Gotland, de obebyggda stränderna av skiftande karaktär måste värnas för framtiden. Det är också viktigt att se till att attraktiva områden är tillgängliga för alla, allmänintresset måste väga tyngre än enskildas intressen av exploatering/privatisering av strandområden. Det är också viktigt att hänsyn redan nu tas till eventuella höjningar av vattennivån, dels självklart som föreslås vid bebyggelse, att man inte bygger på för låglänt mark, men också att man beaktar var en framtida strandlinje kan vara, så att man även om havsytan stiger fortfarande har kvar ett tillräckligt strandskyddsområde.
Vad gäller campingplatser anser vi att skissen på sidan 47 är en bra utgångspunkt för planering.
När man planerar för framtida turism, anser vi att man också måste planera för en ökad cykelturism och dess behov.

Vindbruk: Vi ser vindkraft som en viktig framtida energikälla, den samspelar väl med den vattenkraft som finns i Sverige. Men förnybara energikällor innebär inte att vi kan prioritera bort det viktigaste att spara energi, inget är miljövänligare än att energi inte behöver produceras och konsumeras. Vid planering för vindkraftverk på Gotland är placeringen i landskapet viktig, man måste beakta både de boendes behov och värden i kulturlandskapet.

Bebyggelseutveckling: Vi är positiva till huvudtankarna i kapitlet bebyggelseutveckling och delar uppfattningen att ny bebyggelse ska ingå i ett sammanhang. De större orörda/obebyggda områden som finns bör i huvudsak hållas fortsatt fria från bebyggelse, och ny bebyggelse koncentreras till områden med god tillgänglighet till kollektivtrafiken, dvs tätorter och områden i anslutning till kollektivtrafikens linjer.
I kustnära tätorter är det viktigt att värna/öka allmänhetens tillgänglighet till stränderna, det stärker orterna som attraktiva boendemiljöer.
För att också framöver ha en stor andel av invånarna på Gotland bosatta utanför Visby, måste det finnas både möjligheter till arbete, bra boendemiljöer och god samhällsservice. Att ur plansynpunkt ge möjligheter till arbete handlar bland annat om tillgång till industrimark och bredband, och att lantbruket och turismen ges utvecklingsmöjligheter. Goda boende miljöer handlar mycket om bra planering för människors olika behov. Vad gäller samhällsservice bör man utgå från det dagliga livet. Vad behöver man ha nära för att man besöker det ofta? Vi ser förskola, skola och kollektivtrafik som den viktigaste ”närservicen” för att understödja ett levande samhälle på hela Gotland.

Kulturmiljöerna Kapitlet om kulturmiljöer lyfter fram flera intressanta och viktiga frågor, vi delar synen att fler platser behöver ett starkare skydd och de förslag till pilotprojekt som föreslås är bra. Det vi saknar i kapitlet är stenindustrins kulturmiljöer och Lojsta hed (russparken), också de är kulturmiljöer som behöver beaktas i planeringsarbetet för att bevaras.

Infrastruktur: En bra infrastruktur är grunden för en positiv utveckling. Vi instämmer i de målsättningar som finns i förslaget. Vi vill därutöver betona vikten av både god kvalite och låga priser, ”vägpriser” på färjorna samt att olika färdmedel måste knytas ihop/samordnas så att det går att få fungerande resekedjor även utan bil, mellan Gotländska tätorter, olika delar av Visby och orter på fastlandet.

Strategier: Viktigt att så småningom i dokumentet eller på annat sätt beskriva strategier för att nå målen inom olika områden. Kan man till exempel bilda någon typ av utvecklingsgrupp för hållbara va-lösningar. I dokumentet skrivs om energiproduktion, i samhällsplaneringen är det ännu viktigare att hitta strategier för hur man kan minska energi förbrukningen.

Vänsterpartiet på Gotland
Gm Brittis Benzler                     
                                              

          

 

Kopiera länk